Referenciáink

2015. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Egységes Fürdőirányítási Rendszer, projektvezetés

2014. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Egységes Fürdőirányítási Rendszer EFR közbeszerzés előkészítés

2014. Óbudai Egyetem, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ
Immerzív 3D személyi munkaállomás kialakítása

2013. T-Systems Magyarország Zrt.
Elektronikus közigazgatás, ASP tervezés, presales

2012.
Cégátvilágítások COBIT szerint és folyamatok felmérése

2012. MVM Net ZRt.
Hálózati mérések, szakértői tevékenység adatátviteli hálózatokon

2012. Kapsch BusinessCom Kft.
Szélessávú hálózat önkormányzati hasznosítása

2010 – 2011. Törökbálint Város
Városmarketing tanulmány

2010. Budörs Város Önkormányzata
Szakértői közreműködés a KMOP-4.7.1 ASP pályázat be­nyúj­tá­sának előkészítésében

2009. Kapsch Kft.
Közreműködés egy országos SDH hálózat rendszertervének elkészítésében

2009. e-GOV Kft.
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a KMOP-4.7.1 ASP pályázat be­nyúj­tá­sának előkészítéséhez

2009. KERMET Kft.
Bátya község területrendezési terve – közreműködés a “Hírközlés” és „Vil­la­mos­ener­gia-ellátás” fejezetek elkészítésében

2009. Innotech Műegyetemi Innovációs Park
Méréstechnikai és szabályozási szaktanácsadás alkalmassági vizsgálatokhoz

2009. GEA EGI ZRt.
Erőművi környezetben üzemelő informatikai rendszer hálózati zavarvizsgálata, hálózati zavarelemzés

2008 – 2009. IQSYS ZRt.
Szaktanácsadás e-önkormányzati projekt fejlesztési és bevezetési fázisában

2008. E.ON Hungária ZRt.
Távközlési rendszerrel kapcsolatos műszaki-gazdasági elemzés készítése

2007 – 2008. Kapsch Kft.
Közreműködés az M4 metró távközlési rendszertervének elkészítésében

2007 – 2008. ELSZÖV UPS Kft.
Mérnöki és üzletviteli tanácsadás

2007. Magyar Vasúti Hivatal
Vasúti pályahálózat informatikai rendszerének biztonságával kapcsolatos szak­értői vélemény készítése

2007. Magyar Or­szág­gyű­lés Környezetvédelmi Bizottsága
Szakvélemény készítése a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló tör­vény­ja­vaslat önkormányzati fejlesztési előirányzatairól

2007. TranzPress Fordító, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
Internetes matematika távoktató tananyag fordítása angol nyelvről magyar nyelvre a hon­lapszerkesztés szabályainak és az „xml” nyelv formai követelményeinek fi­gye­lem­be­vé­telével

2007. Molaris Informatikai Fejlesztő és Szol­gál­tató Kft.
A Dimenzió Biztosító és Önsegélyező Egyesület informatikai rendszerének fe­lül­vizs­gá­lata

2007. OVIT ZRt.
Távközlési távmenedzselő rendszer felülvizsgálata

2006 – 2007. Európai Levelező Oktatás Kft.
Távoktatási tananyag számítógépes szerkesztő és nyomdai előkészítő munkáinak el­vég­zése

2006. Kapsch Kft.
Szoftverfrissítés és verifikáció végrehajtása SDH bázisú távközlési rend­sze­rek intelligens SDH és PDH multiplexer egységeiben

2006. Albacomp Informatikai ZRt.
Informatikai rendszerek javítási, karbantartási munkáinak elvégzése

2006. Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Közigazgatási informatikai oktatás témakörében készített szakanyag lektorálása

2006. OVIT Rt.
Az Országos Villamostávvezeték Rt. (OVIT Rt.) által üzemeltetett távközlési rendszer rendszerterve egyes fejezeteinek elkészítése

2006. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Rt.
Részfeladatok ellátása egy informatikai rendszer katasztrófa-helyreállítási és üz­let­me­net­-folytonossági tervének kidolgozásában

2006. AETA Mérnökiroda Kft.
Az EKS Service  Kft. vállalati információs rendszerének korszerűsítése (rendszerterv, ten­der műszaki specifikáció, tender értékelés, műszaki szakértés a feladat meg­va­ló­sí­tá­sa során)

2005. EKS Service Kft.
Az EKS Service  Kft. vállalati információs rendszerének bevezetését előkészítő ta­nul­mány

2005 – 2006. Európai Levelező Oktatás Kft.
Távoktatási tananyag számítógépes szerkesztő és nyomdai előkészítő munkáinak el­vég­zése

2005. Info-Consulting Tanácsadó Rt.
Informatikai szaktanácsadás

2005. ERBE Energetika Kft.
Műszaki szakértői feladatok ellátása a Magyar Villamos Rendszerirányító (MAVIR) Rt. te­lep­he­lyének áthelyezésével kapcsolatos (MAVIR Elhelyezési Projekt) során.

2004 – 2005. OVIT Rt.
Az Országos Villamostávvezeték (OVIT) Rt. műszaki információs rendszerének kar­ban­tartása

2004. Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Vé­de­lem­szer­ve­zé­si Önálló Osztály
A magyar katasztrófavédelem informatikai támogatottságának elemzése (Megbízó: Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Vé­de­lem­szer­ve­zé­si Önálló Osztály; 2004.)

2004. Budaörs Város Ön­kor­mány­zata
Budaörs Város Önkormányzat középtávú informatikai fejlesztési koncepciójának el­ké­szí­tése

2004. Mikófalva Önkormányzata
Szakértői, tanácsadói tevékenység Mikófalva Önkormányzat EU pályázati anyagainak összeállítása során.

2004. Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.
Szakértői, tanácsadói tevékenység, rendszerterv és ajánlati felhívás elkészítése, va­la­mint részvétel az ajánlatok kiértékelésében és a projekt megvalósításában a Nem­ze­ti Üdü­lési Szolgálat korszerűsített, Web-bázisú logisztikai (és ügyfélszolgálati) in­for­matikai rendszerének megvalósítása során

2003 – 2004. MAVIR Rt.
A Magyar Villamos Rendszerirányító (MAVIR) Rt. Üzemi Szabályzata távközlési és fo­lyamatirányítási feladatokat tárgyaló fejezeteinek átdolgozása

2003. Törökbálint Ön­kor­mány­zati Hivatala
Szakértői, tanácsadói tevékenység Törökbálint területfejlesztési koncepciójának ki­ala­kí­tá­sához

2003. BKV Rt.
Szakértői, tanácsadói tevékenység a BKV Rt. energiatakarékossági koncepciójának ki­ala­kítása területén, különös tekintettel a liberalizált villamosenergia-piac által nyúj­tott le­hetőségek kihasználására, az előzetesen készített koncepcióterv bírálata

2003. Euro Trend Kft.
Szakértői, tanácsadói tevékenység a kistérségek kommunikációs infrastruktúrájának fel­mé­ré­se és az ehhez kapcsolódó informatikai igényeinek felkutatása és meg­fo­gal­ma­zá­sa terén

2003. Optimum4 Tanácsadó Iro­da Kft.
Szakértői, tanácsadói tevékenység “önkormányzatok egységes kistérségi információs rend­szere” koncepciójának kidolgozása tárgyában.

2003. KFKI – IQSoft Rt.
Szakértői, tanácsadói tevékenység az önkormányzatok és térségi társulások in­for­ma­ti­kai igé­nyeinek felkutatása és megfogalmazása terén

2001 – 2003. MVM  Rt.
Folyamatos műszaki szakértői tevékenység az MVM Rt. “Távközlés Fejlesztési Projekt” (TFP) meg­va­ló­sí­tá­sa során

2001 – 2003. Pro-COMpass Kft.
A Magyar Villamos Rendszerirányító (MAVIR) Rt. távközlési rendszerének rend­szer­ter­vének egyes fejezetei

2000. ERBE Ener­getikai Mérnökiroda Kft.
Szakértői támogatás az MVM Rt. “Távközlés Fejlesztési Projekt” (TFP) meg­va­ló­sí­tá­sát cél­zó ver­seny­tár­gya­lási eljárás műszaki előkészítése során, a tenderdokumentáció egyes fejezeteinek kidolgozása

1999 – 2000. Budapesti Erőmű Rt.
A Budapesti Erőmű Rt. korszerűsített kommunikációs rendszere rendszertervének el­ké­szí­tése. (Meg­bízó: Budapesti Erőmű Rt., 1999 – 2000.)

1999. MEFA Rt.
A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság (MEFA Rt.) integrált számítógépes vál­la­lat­irá­nyí­tási rendszere előzetes rend­szertervének kidolgozása, a rend­szer megvalósítását cél­zó ver­seny­tár­gyalási dokumentáció megfogalmazása, szaktanácsadás és kon­zul­tá­ciós szol­gál­ta­tás a ver­seny­tár­gya­lási el­já­rás lefolytatása során.

1999. Deloitte & Touche Magyarország Kft.
Szaktanácsadás és konzultációs szolgáltatás a BKV Rt. SAP vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­re kar­bantartás moduljának be­vezetése és az eh­hez kap­cso­ló­dó minőségbiztosítási rend­szer ki­dolgozása során.

1999. Deloitte & Touche Magyarország Kft.
Szaktanácsadás és konzultációs szolgáltatás a Pannon GSM Távközlési Rt. SAP vál­la­lat­irá­nyítási rendszere kar­ban­tar­tás moduljának bevezetése és az ehhez kapcsolódó mi­nő­ség­biztosítási rendszer kidolgozása során.

1999. ENTEL Kft.
Az MVM Rt. (országos kiterjedésű, SDH technológiára alapozott) to­vább­fej­lesz­tett táv­köz­lé­si rendszere rend­szer­ter­vének részeként a TMN há­ló­zat­menedzselő rendszer to­vább­fejlesztésével foglalkozó meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi ta­nul­mány elkésszítése.

1999. MVM Rt.
Az MVM Rt. (országos kiterjedésű, SDH technológiára alapozott) táv­köz­lési rend­szere üzem­be­ helyezési tervének ré­sze­ként az átterhelés lo­gisz­ti­kai tervének el­ké­szí­té­se.

1998. BEFAG Rt.
A Balatonfelvidéki Erdő- és Fafeldolgozó Részvénytársaság (BEFAG Rt.) informatikai rend­sze­rének átvilágítása és a korszerűsített in­for­ma­tikai rend­szer kialakításának le­he­tő­sé­geit vizsgáló meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi ta­nulmány elkészítése.

1998. Pro­-Com­pass Kft.
Az informatikai eszközök fejlődésének műszaki tendenciáit és hazai piaci helyzetét ér­té­ke­lő ta­nul­mányfejezetek elkészítése a Hírközlési Fel­ügye­let (HIF) szá­má­ra. (A Pro­-Com­pass Kft. alvállalkozójaként, 1998.

1998 – 1999. KFKI – RMKI.
Szoftvermodulok továbbfejlesztése a KFKI Reaktor- és Magfizikai Kutató In­té­zet (RMKI) által hosszú idő óta fo­lya­ma­to­san fejlesztett, vakok mun­ká­ját és ol­va­sá­sát szá­mí­tógépesen segítő segédeszközhöz.

1998. SYSART Kft.
Szoftvermodul kifejlesztése egy áramszolgáltató vállalat üzemirányító köz­pont­ja szá­má­ra, a működtető személyzet ok­tatását szolgáló szimulátor rend­szer­hez.

1997 – 1998. MVM Rt.
Az MVM Rt. távközlési rendszerének adatátviteli útvonalait leíró forgalmi mát­rix adat­struk­túra és adatbázis ki­dol­go­zása.

1997 – 1998. MVM Rt.
Az MVM Rt. meglévő távközlési rendszere összefoglaló rendszertervének össze­ál­lí­tása, a meg­lévő táv­közlési rendszer do­ku­men­tá­ció­jának rendszerezése alapján.

1997. OVIT Rt.
Az OVIT Rt. új telephelyeinek távközlési ellátását biztosító távközlési rend­szer rend­szer­tervének elkészítése.

1997 – 1998. MVM Rt.
Folyamatos szakértői tevékenység az MVM Rt. távbeszélő tranzitközpontjának szál­lí­tá­sát és üzembe helyezését cél­zó aján­la­ti felhívásra érkezett aján­latok kiértékelése, va­la­mint a szer­ző­dés megkötése, a megvalósítási rendszerterv el­ké­szítése és a távbeszélő köz­pont te­le­pí­té­se, valamint átadása során.

1996 – 1997. MEFA Rt.
A Mecseki Erdészeti Részvénytársaság (MEFA Rt.) infor­ma­ti­kai és kom­mu­nikációs rend­szerének ki­a­la­kítását célzó meg­va­ló­sít­ha­tó­sá­gi ta­nul­­mány, valamint a meg­va­ló­sí­tást cél­zó ajánlati felhívás elkészítése, további konzultáció a rendszer megvalósítása so­rán.

1996. PROCONTKft.
Az MVM Rt. műszaki-gazdasági információs rendszerének meg­va­ló­sítását cél­zó ver­seny­tár­gyalási dokumentáció egyes fejezeteinek el­ké­szítése, kon­zul­táció.

1996 – 2001. ERBE Kft.
Az MVM Rt. térinformatikai bázisú műszaki információs rendszerének meg­va­ló­sítását cél­zó versenytárgyalási do­ku­men­táció távközlést tárgyaló műszaki fejezeteinek el­ké­szí­té­se, részvétel az ajánlatok kiértékelését végző bi­zott­ság mun­ká­já­ban, további szak­ér­tői-kon­zultációs tevékenység a rendszer meg­va­ló­sítása során.

1995 – 1996. Pro-Compass Kft.
Az “MVM Rt. távközlési rendszerterv fejlesztése” projekt keretében a há­ló­zat­fej­lesz­tési, va­lamint a szol­gál­ta­tás­fej­lesz­tési stratégia kialakítására vo­nat­kozó dön­tés­-elő­ké­szítő ta­nul­mányfejezetek elkészítése

1995. Erőterv Rt.
Az Országos Villamos Teherelosztó (OVT) és a Tartalék Országos Vil­la­mos Te­her­el­osz­tó (TOVT) kor­sze­rű­sí­tett táv­beszélő és hírközlő informatikai rend­szerter­vei­ egyes fejezeteinek el­ké­szí­tése

1995. MVM Rt.
Az MVM Rt. országos digitális adat- és hangátviteli gerinchálózatának fej­lesz­tésére vo­nat­kozó megvalósíthatósági ta­nul­mány elkészítése

1994 – 1995. Du­na­men­ti Erő­mű Rt.
A Dunamenti Erőmű informatikai stratégiai tervének elkészítése, az informatikai rend­szer korszerűsítését cél­zó ajánlati fel­hí­vás megfogalmazása, kon­zul­tá­ciós te­vé­keny­ség az ajánlatok ki­ér­té­ke­lé­se során

1994 – 2001. Du­na­men­ti Erő­mű Rt.
A Dunamenti Erőmű Rt. KFKI gyártmányú, TPA/LH típusú, adatgyűjtő szá­mí­tó­gé­pei­nek rendszerfelügyelete, ké­szen­­léti, kon­zultációs, hi­ba­ja­vító és szoftverfejlesztő te­vé­keny­sé­g

1993. Sysart Kft.
Elemző és értékelő tanulmány készítése a Paksi Atomerőmű Rt. ajánlati felhívására ér­ke­zett Westinghouse Eagle berendezéscsaládon alapuló reak­torvédelmi rendszerről, va­lamint a Westinghouse WEStation bázisú monitorozó és archi­vá­ló rendszerről

1993. KFKI Direkt Kft.
Javaslat az önkormányzatok informatikai eszközeinek fejlesztésére az 1994. évi vá­lasz­tások számítástechnikai bővítő beruházásainak felhasználásával

1993. MAXPERT Kft.
Számítógéppel vezérelt műsorszóró távfelügyeleti rendszer számítógépes köz­pont­jai­nak kialakítása (rendszerterv)

1992. TREND Építőipari és Környezetvédelmi Kft.
Környezetvédelmi és területfejlesztési informatikai koncepció

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.